Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Aslan Webtech.

Abonnement: het overeengekomen onderhoud zoals omschreven in Artikel 6

Aslan Webtech: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Aslan Webtech V.O.F. gevestigd aan de Daalakkersweg 2 118 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 718 131 01.

Diensten: de door Aslan Webtech aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren diensten.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

Opdracht: alle activiteiten waarop een Overeenkomst tussen Aslan Webtech en Opdrachtgever betrekking heeft, gericht op het verrichten van overeengekomen Diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Aslan Webtech een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Aslan Webtech een offerte daartoe heeft uitgebracht. Tevens omvat dit degene die met Aslan Webech daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtbevestiging: de schriftelijke Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Aslan Webtech, waarin deze Algemene Voorwaarden expliciet van toepassing worden verklaard, inclusief eventuele andere bijlagen daarbij.

Overeenkomst: de overeenkomst waarin de Opdracht wordt beschreven en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen. Hierin verbindt Aslan Webtech zich jegens Opdrachtgever om bepaalde Werkzaamheden te verrichten, mede inbegrepen de Werkzaamheden voortvloeiende uit eventuele latere wijzigingen middels addenda aan deze Overeenkomst van Opdracht.

Producten: de door Aslan Webtech aan Opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren producten.

Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Werken: de alle door Aslan Webtech geleverde Diensten en Producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst verklaart Opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aslan Webtech, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Aslan Webtech en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd leidend, ongeacht separate afspraken die mondeling of schriftelijk (al dan niet via de mail) worden gemaakt.
5. Aslan Webtech behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
6. Op elke overeenkomst tussen Aslan Webtech en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Offertes
1. Aslan Webtech zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij onder de opdracht(en) verstaat en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht(en) is bindend.
2. Aslan Webtech is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin behoudt Aslan Webtech altijd het recht voor om een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever te weigeren.
3. Alle door Aslan Webtech vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
4. Alle door Aslan Webtech vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aslan Webtech niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Aslan Webtech het recht de prijzen hierover aan te passen.
8. Aslan Webtech is niet gehouden aan een offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen bedenken of begrijpen (of behoorde te begrijpen) dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9. Op iedere offerte zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een offerte c.q. overeenkomst van Aslan Webtech heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar aan Aslan Webtech te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op de offerte per mail.
2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid in tijd en capaciteit zijdens Aslan Webtech voor de uitvoering van de Opdracht. Bij beperkte beschikbaarheid van tijd en/of capaciteit treedt Aslan Webtech met Opdrachtgever in overleg over het ingangsmoment van de uitvoering van de Opdracht.
3. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht
1. Aslan Webtech zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap uitvoeren. Aslan Webtech bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden wordt/worden uitgevoerd. Indien de Werkzaamheden volgens de Overeenkomst door een bepaalde persoon/personen zal/ zullen worden uitgevoerd, zal Aslan Webtech zich in redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze persoon/personen de Werkzaamheden zal/zullen uitvoeren. Aslan Webtech is gerechtigd om de eventueel in de Overeenkomst genoemde persoon/personen te vervangen door (een) persoon/personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid.
2. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Aslan Webtech kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Aslan Webtech het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aslan Webtech aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Aslan Webtech worden verstrekt, in het formaat zoals onderling overeengekomen. Indien de voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of op de juiste wijze aan Aslan Webtech zijn verstrekt, heeft Aslan Webtech het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende uurtarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Aslan Webtech gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt Opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Bij de uitvoering van de Diensten is Aslan Webtech niet gehouden of verplicht de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Indien door de aanwijzingen de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen, of indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Aslan Webtech, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van de geldende uurtarieven. 
7. Bij het ontwerpen van een nieuwe website, webshop, software, applicatie of ontwerp maakt Aslan Webtech eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen uiterlijk binnen veertien dagen via info@aslanwebtech.nl per mail door aan Aslan Webtech. Wanneer Opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageert op het basisontwerp, gaat Aslan Webtech ervan uit dat Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen 14 dagen uitblijven van zulke reacties, is Aslan Webtech gerechtigd tot het voltooien van de volledige website of ontwerp. Het verstrijken van deze veertien dagen hebben te gelden als een fataal termijn waarmee Opdrachtgever zijn recht heeft prijsgegeven om enigerlei aanpassingen van Aslan Webtech te vorderen.
8. Indien is overeengekomen dat de opdracht gefaseerd zal worden uitgevoerd kan Aslan Webtech de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, of als Opdrachtgever aan de zijdens Aslan Webtech verzochte informatie en/of de stukken heeft voldaan.
9. Mocht Aslan Webtech onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, brengt Aslan Webtech de Opdrachtgever hierover in kennis, waarbij Aslan Webtech een termijn van ten minste 15 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen. Bij verstrijken van deze termijn kan Aslan Webtech alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld.
10. Aslan Webtech is te allen tijde gerechtigd om haar bedrijfsnaam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan het werk, zonder vermelding van de naam Aslan Webtech, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
11. Indien er sprake is van wijzigingen, kan Aslan Webtech de uitvoering van de Dienst voortzetten met een gewijzigde versie van de programmatuur. Aslan Webtech is nimmer verplicht of gehouden om bepaalde functionaliteiten of programmatuur te handhaven, toe te voegen of te wijzigen. Dit kan naar eigen inzicht van Aslan Webtech.
12. Indien Opdrachtgever of derden in opdracht van Opdrachtgever veranderingen of toevoegingen aan Werken aanbrengen, is Aslan Webtech nimmer aansprakelijk hiervoor. Aslan Webtech is dan ook niet gehouden om deze gebreken voortvloeiend uit de veranderingen of toevoegingen, te herstellen of te onderhouden. Eventuele herstelwerkzaamheden geschieden dan op kosten van Opdrachtgever en de overeengekomen betaalverplichting blijft onverminderd van kracht.
13. Aslan Webtech levert de website, webshop of web applicatie binnen de overeengekomen termijn content ready op. Dit houdt in, dat de website, webshop of web applicatie in principe volledig gereed is, op het aanleveren van de content (teksten, foto’s en overig beeldmateriaal) van Opdrachtgever na. Opdrachtgever is verplicht om de eindafrekening te voldoen. Eventuele content kan na oplevering en betaling van de eindafrekening zelf door Opdrachtgever geplaatst of gewijzigd worden. 

Artikel 6. Abonnementen
1. Bij alle geleverde werken van Aslan Webtech wordt er te allen tijde met Opdrachtgever een Abonnement afgesloten per website, webshop, applicatie of programmeerwerken. Hiervoor betaalt Opdrachtgever een maandelijkse abonnementsvergoeding die door Opdrachtgever jaarlijks eenmalig voorafgaand aan het jaar voldaan dient te worden. Dit Abonnement is onlosmakelijk verbonden met de Overeenkomst die deel uitmaakt van de afname van overeengekomen Diensten en/of Producten van Aslan Webtech. Het Abonnement geeft Opdrachtgever enkel het gebruikersrecht en beschikkingsrecht over de overeengekomen maandelijkse diensten vanuit Aslan Webtech.
2. Binnen het Abonnement verricht Aslan Webtech enkel maandelijks onderhoud aan de in de Overeenkomst bepaalde programmatuur die Aslan Webtech heeft ontwikkeld en waar Opdrachtgever een abonnementsvergoeding voor betaalt. Zie hiervoor artikel Onderhoud.
3. Diensten binnen het abonnement bestaan uit:
a) Het beschikbaar stellen van de overeengekomen website, webshop of programmeerwerken;
b) Het zorgen voor beveiligings- en functionele updates van het CMS; (Niet inbegrepen extra uitbreiding firewall, beveiliging of licenties die hieraan gerelateerd zijn.)
c) Periodieke service en technisch onderhoud van de hosting omgeving;
d) Domein registratie en beheer;
e) Het beschikbaar stellen van mailboxen als deze separaat zijn afgenomen. Daarbij horen webmail omgeving, de overeengekomen mailadressen, email spamfilter en dataverkeer op basis van fair use policy;
f) Wekelijkse back-up van de website, webshop of programmeerwerken;
g) Toegang tot de telefonische helpdesk en gebruikersondersteuning;
h) Toegang tot het CMS systeem om teksten en afbeeldingen te kunnen wijzigen;
i) Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden.
4. Aslan Webtech kan te allen tijden vereisen dat de klant een separate of een aanvullende overeenkomst aangaat voor afname van het abonnement dan wel het huidige Abonnement verhoogd wanneer:
a) De omvang van de website/webshop/applicatie of programmeerwerken van de opdrachtgever aangepast moet worden waardoor er meer opslagruimte, werkgeheugen, snelheid benodigd is.
b) De Opdrachtgever het websitepakket wil aanpassen naar meerdere pagina’s en/of functionaliteiten.
5. Licenties die buiten de standaard van Aslan Webtech vallen, maken geen onderdeel uit van het Abonnement. Hiervoor wordt separaat een Overeenkomst gemaakt welke op basis van maatwerk of een uurtarief bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht. 
6. Voor alle licenties en plugins geldt dat ze jaarlijks in rekening worden gebracht, ook al staat er een maandelijks bedrag op de offerte vermeld. 
7. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behoudens artikel 17 lid 1. Indien een onbepaalde tijd voor het Abonnement is afgesproken, geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Artikel 7. Onderhoud
1. Aslan Webtech verricht enkel onderhoud aan de in de overeenkomst bepaalde programmatuur die Aslan Webtech heeft ontwikkeld en waarvoor Opdrachtgever de overeengekomen abonnementsvergoeding betaalt.
2. Binnen het abonnement omvat de onderhoudsverplichting: maandelijkse security scans, versie updates, plug-in updates, evt. maandelijkse updates, herstel van fouten die zijn ontstaan door het doorvoeren van updates en, indien van toepassing, het maandelijks onderhoud van op maat gemaakte templates, koppelingen en de updates van keys.
3. Voor op maat gemaakte templates, koppelingen en plugins, geldt een separaat of aangepast abonnement waar het onderhoud onder valt. Partijen komen overeen dat Aslan Webtech aan Opdrachtgever toegang verleent tot het CMS-systeem op basis van het Abonnement. Dit Abonnement is onlosmakelijk verbonden met de Overeenkomst behorend bij de afname van Diensten en/of Producten (zoals een Websitepakket) van Aslan Webtech.
4. In het Onderhoud is niet inbegrepen: calamiteiten, trouble-shooting, DDos-aanvallen en/of hacks, advies bij hulpvraagstukken, consultancy, aanvullende vragen van Opdrachtgever, uitbreiding van software, websites of webshops, het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijzigingen van de apparatuur of Werken anders dan door Aslan Webtech.
5. Bij het Onderhoud is niet inbegrepen: het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden, en het nalaten van Opdrachtgever om de Werken zoals omschreven in artikel 14 tijdig te laten onderhouden, onderzoek of herstel van storingen die verband houden met de op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.
6. Buiten het onderhoud vallen verder in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
a) het niet correct functioneren van Werken als gevolg van onvolkomenheden in apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Opdrachtgever, waarop of in samenhang waarmee Werken worden gebruikt;
b) het niet correct functioneren van Werken indien deze in samenhang met niet door Aslan Webtech geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
c) gebruik van Werken dan wel CMS-systeem in strijd met de eventueel bijbehorende instructies van Aslan Webtech of als gevolg van onzorgvuldig beheer;
d) het laten terugzetten van een back-up.
Deze werkzaamheden vallen niet onder het Abonnement, maar kunnen tegen betaling van het alsdan geldende uurtarief worden uitgevoerd.
7. Aslan Webtech verzorgt eenmaal per maand onderhoud tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8. Indien een plug-in, thema of licentie ‘end of life’ is, komen eventuele kosten voor het herbouwen van de plug-in, thema of licentie voor rekening van Opdrachtgever.
9. Aslan Webtech is vrij om de voorwaarden voor onderhoud te wijzigen.

Artikel 8. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis­ en verblijfskosten.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Aslan Webtech, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis­ en verblijfskosten.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Aslan Webtech is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Indien Aslan Webtech met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Aslan Webtech niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
6. Daarnaast kan Aslan Webtech het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk zodanig onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Aslan Webtech, dat in redelijkheid niet van Aslan Webtech mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Aslan Webtech zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium in kennis stellen. Aslan Webtech zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7. Wijzigingen in de prijzen worden door Aslan Webtech bekendgemaakt aan Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste prijzen van kracht worden, met inachtneming van de opzegtermijn en de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
8. Aslan Webtech berekent een weekend- en avondtarief van 150% buiten kantoortijden. De kantoortijden van Aslan Webtech zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Voor feestdagen wordt een feestdagentarief van 200% gehanteerd.
9. De betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever jegens Aslan Webtech geldt onverkort in geval van het niet of onbehoorlijk functioneren van de Werken als gevolg van geen, gebrekkig of onkundig onderhoud door Opdrachtgever of (een) derde(n) in opdracht van Opdrachtgever, dan wel als gevolg van verkeerd of onkundig gebruik door of namens Opdrachtgever, hetgeen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever komt.
10. Indien de zaken die niet bij het Onderhoud zijn inbegrepen zoals benoemd onder Artikel 7 lid 5 alsnog door Aslan Webtech worden gecorrigeerd, worden deze uren altijd separaat vergoed. Deze vallen niet onder het maandelijkse Onderhoud zoals omschreven in Artikel 7.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
1. Zodra Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd.
2. Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aslan Webtech aan te geven wijze. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Aslan Webtech is ontvangen. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een handelsrente verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of de uitvoering van de opdracht schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien na 14 dagen het verschuldigd bedrag niet is voldaan, stuurt Aslan Webtech een eerste herinnering dat het verschuldigde bedrag alsnog binnen 5 werkdagen op de rekening van Aslan Webtech overgemaakt dient te zijn. Daarna volgt een tweede, zijnde een laatste aanmaning. Hierbij wordt tevens € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien binnen 3 werkdagen het bedrag alsnog niet is overgemaakt, treed lid 4 van dit artikel in werking.
4. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast rente en administratiekosten, gehouden tot een volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten.
5. Indien de factuur na de herinnering niet is voldaan en de factuurtermijn met 5 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden, behoudt Aslan Webtech het recht voor om de hosting en functionaliteit van de website of applicatie te beperken. Indien het openstaande bedrag na de aanmaning niet is voldaan conform de aanmaningstermijn van 3 dagen, is Aslan Webtech gemachtigd om de website, applicatie of hosting te suspenderen, zonder dat de data wordt gewist. Pas na voldoening van het volledige factuurbedrag, rente, administratiekosten en alle eventueel overige gemaakte kosten zal Aslan Webtech de website of applicatie weer volledig toegankelijk maken.
6. Alle door Aslan Webtech uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Aslan Webtech is gerechtigd om aan Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Aslan Webtech met de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
10. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren schriftelijk binnen 5 werkdagen kenbaar maken, bij gebreke waarvan het factuurbedrag is aanvaard.
11. Indien Opdrachtgever zijn bezwaren tegen het factuurbedrag kenbaar heeft gemaakt, zal Aslan het in rekening gebrachte factuurbedrag nagaan. Indien de bezwaren terecht blijken te zijn past Aslan deze aan.
12. Indien abusievelijk een lager bedrag gefactureerd wordt, dan behoudt Aslan Webtech zich het recht voor het bedrag in een later stadium in rekening te brengen.
13. Abonnements- of onderhoudsgelden worden altijd jaarlijks in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
14. Gedurende het betalingsverzuim van Opdrachtgever, is Aslan Webtech gerechtigd om een eigen redirects in te stellen (doorlinken) of evenwel commerciële advertenties te plaatsen op de Website van Opdrachtgever. Eventuele inkomsten voortvloeiend uit deze advertenties zijn voor Aslan Webtech. Na voldoening van de betalingsverplichting door Opdrachtgever, stelt Aslan Webtech de betreffende domeinnaam weer beschikbaar aan Opdrachtgever. Enige redirects of commerciële advertenties worden dan verwijderd.

Artikel 10. Buitengebruikstelling
1. Aslan Webtech is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Aslan Webtech niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Opdrachtgever blijft gehouden om zijn betalingsverplichtingen op grond van de met Aslan Webtech gesloten overeenkomst te voldoen.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Aslan Webtech een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer wordt uitgevoerd.

Artikel 11. Domeinnaamregistratie
1. Bij Aslan Webtech ondergebrachte IP-adres(sen) en/of domeinna(a)m(en) gelden de regels en procedures van de registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. Aslan Webtech vervult slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
2. Domeinnamen worden geregistreerd en onder gebracht bij Aslan Webtech op verzoek van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Aslan Webtech tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. In welke vorm dan ook.
3. Indien gewenst worden de domeinnaam(en) anoniem geregistreerd bij Aslan Webtech. Bij een anonieme domeinregistratie blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de domeinnaam. Aslan Webtech heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden Opdrachtgever.
4. Aslan Webtech behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen.

Artikel 12. Hosting
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
* handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
* het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
* het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
* het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
* seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
* crypto mining services;
* het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
* het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
* enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
3. Aslan Webtech is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Aslan Webtech alle schade ten gevolge van de overtreding door Aslan Webtech of door derden geleden te vergoeden.
* indien Opdrachtgever het gestelde in lid 1 van dit artikel overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
* indien (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Aslan Webtech;
* indien blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
* indien blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
* op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.
4. Aslan Webtech draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Aslan Webtech draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5. Aslan webtech is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
6. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
7. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
8. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
10. Bij extreem gebruik beperkt Aslan Webtech het aantal databases en/of opslag. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht.
11. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backup medium.
12. Onbeperkt opslag en dataverkeer is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met Aslan Webtech overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeer pakket is Aslan Webtech gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. Aslan Webtech zal in dat geval contact op nemen met Opdrachtgever om in overleg met Opdrachtgever tot een passende oplossing te komen. De met Opdrachtgever gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.
13. Alle Werken die bij Aslan Webtech worden afgenomen, worden te allen tijde op de eigen servers van Aslan Webtech gehost.
14. Aslan Webtech is vrij om tariefwijzigingen van dataverkeer aan Opdrachtgever door te berekenen. 
15. Alle kosten voor hosting en domeinregistratie worden jaarlijks afgerekend. 

Artikel 13. Intellectueel eigendom
1. Aslan Webtech is maker in zin van de auteurswet van alle werken die zij levert en kan als auteursrechthebbende hierover beschikken. Aslan Webtech houdt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Op het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van Werken, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), adviezen, werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten en digitale informatie, software (waaronder content management systemen) alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product/productie, maatwerk programma’s of pakketten, websites, webshops, applicaties enz., oefent Aslan Webtech dan wel haar licentiegevers het haar toekomende auteursrecht op deze zaken en/of goederen en/of rechten uit.
3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet–sublicentieerbaar gebruiksrecht. Een en ander tenzij in een door Aslan Webtech en Opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Alle door Aslan Webtech verstrekte Werken zoals hierboven beschreven, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aslan Webtech worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, gebruikt voor wederverkoop, aangepast worden door Opdrachtgever of ter kennis van derden worden gebracht. Zie ook lid 11. De beheerfaciliteiten zijn alleen voor Opdrachtgever en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Aslan Webtech aan derden worden door geleverd.
5. Aslan Webtech behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Het is Aslan Webtech toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Aslan Webtech door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7. Opdrachtgever vrijwaart Aslan Webtech voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
8. Aslan Webtech heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
9. Indien enig recht van intellectueel eigendom op een werk bij schriftelijke overeenkomst wordt overgedragen van Aslan Webtech naar Opdrachtgever, behoudt Aslan Webtech een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van Aslan Webtech om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.
10. Aslan Webtech is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren in de Footer van de website, webshop of (web) applicatie. Ook als schriftelijk overeengekomen wordt dat de auteursrechten worden overgedragen, zal altijd in de Footer duidelijk zichtbaar en leesbaar blijven dat Aslan Webtech de maker/eigenaar is van de website, webshop of (web) applicatie, zoals dat is neergezet door Aslan Webtech. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
11. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreuk makende handeling betalen aan Aslan Webtech. Dit doet niets af aan het recht van Aslan Webtech om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
12. Het is nimmer toegestaan dat een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aslan Webtech enige wijziging aanbrengt in Werken.

Artikel 14. Overmacht
1. In geval van Overmacht bij Aslan Webtech worden de samen aangegane verplichtingen van Aslan Webtech opgeschort. Indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de verplichtingen door Aslan Webtech niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Onder Overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aslan Webtech geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aslan Webtech niet in staat is de verplichtingen na te komen zoals: extreme weersomstandigheden; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van goederen; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Aslan Webtech door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Aslan Webtech of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Aslan Webtech of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; fouten in software of online diensten van derden; storingen in het internetverkeer; een bedrijfsstoring of een storing in de energieaanvoer; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Aslan Webtech
4. Wanneer Aslan Webtech bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Aslan Webtech gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Aslan Webtech niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door Opdrachtgever aangeleverde zaken.
2. Elke aansprakelijkheid van Aslan Webtech, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Aslan Webtech, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
3. Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aslan Webtech is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Aslan Webtech is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever of derden aangeleverde materiaal dat op de website of ontwerp van Opdrachtgever is aangebracht.
5. Aslan Webtech heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk. Aslan Webtech is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.
6. Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk van het datacenter bij provider ten gevolge Overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen. DDoS-aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
7. Aslan Webtech oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Aslan Webtech aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
8. Niet-technisch Onderhoud van Werken is na oplevering en acceptatie volledig de enkele verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Aslan Webtech is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onderhoud dat niet bij het Abonnement zit inbegrepen.
9. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Aslan Webtech wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Aslan Webtech aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van Opdrachtgever.
10. Indien de Rechter mocht oordelen dat Aslan Webtech geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Aslan Webtech zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, met een maximum van € 5.000,- (exclusief btw) van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11. Opdrachtgever is gehouden Aslan Webtech te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Aslan Webtech in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet­ondergeschikten/ onderaannemers). Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
12. Bij publicatie van websites of ontwerpen zal Aslan Webtech nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.
13. Opdrachtgever vrijwaart Aslan Webtech voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Aslan Webtech.
14. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Aslan Webtech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
15. Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Opdrachtgever opgeslagen data en Persoonsgegevens.
16. Aslan Webtech is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door Overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge van niet aan Aslan Webtech toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of storing in het internet bij de provider, onderhoudswerkzaamheden door provider, pogingen van derden om uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstellingen, etc. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de website geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
17. Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Opdrachtgever aan de apparatuur of software aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur of software voor verantwoording van Opdrachtgever zijn. Opdrachtgever heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Aslan Webtech. Aslan Webtech is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.
18. Opdrachtgever vrijwaart Aslan Webtech van alle juridische claims met betrekking tot de informatie die door Opdrachtgever op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Aslan Webtech aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins. Eventuele schade die door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door Opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van Opdrachtgever
19. Aslan Webtech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige omzetderving van Opdrachtgever als gevolg van het beperken of afsluiten van de website of applicatie van Opdrachtgever verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig voldoen van de openstaande vordering(en) van Aslan Webtech op Opdrachtgever.
20. Aslan Webtech is gerechtigd om een schadevergoeding te eisen indien Opdrachtgever door laster of smaad direct dan wel indirect schade toebrengt aan het imago van Aslan Webtech of een van haar medewerkers.

Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg een aanvullende Offerte overeenkomen. De initiële Offerte met de daarbij behorende betaalverplichting voor het volledige offertebedrag blijft onverminderd van kracht.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aslan Webtech zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Aslan Webtech Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Aslan Webtech daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten per direct.
5. Deze nieuwe overeenkomsten worden daarmee onderdeel van eerdere overeenkomsten.
6. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de samenwerking te beëindigen met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Hierop is de opzegtermijn en vergoeding van gemaakte kosten zoals beschreven in artikel “Opzegging” van toepassing.

Artikel 17. Beëindiging van de Overeenkomst
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met gegronde reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen. Indien een Abonnement wordt opgezegd, vervalt automatisch tevens de Overeenkomst. In geval van ontbinding of opzegging, blijven alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
2. In geval van door Opdrachtgever tussentijdse opzegging, behoudt Aslan Webtech zich het recht voor om een beroep te doen op alle mogelijke derving van inkomsten. Hieronder vallen onder andere het volledige offertebedrag plus de overeengekomen abonnementstermijn. Alle vorderingen zijn per direct opeisbaar. Onder geen beding heeft Opdrachtgever bij opzegging, recht op restitutie van reeds betaalde gelden en/of verdere dienstverlening vanuit Aslan Webtech. De ingekochte dienstverlening komt automatisch te vervallen. Dit geldt zowel voor abonnementen, hosting, domeinregistratie, licenties en plugins. Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen tevens voor abonnementen, hosting, domeinregistratie, licenties en plugins alle gebruikersrechten en vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden. 
3. Bij opzegging door Opdrachtgever dienen alle financiële verplichtingen jegens Aslan Webtech te zijn voldaan. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor openstaande of lopende zaken bij opzegging.
4. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Aslan Webtech gerechtigd om onmiddellijk alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Daarnaast is Aslan Webtech gerechtigd om alle accounts van Opdrachtgever direct na beëindiging van de Overeenkomst, op te heffen.
5. Aslan Webtech is niet verplicht om voorzorgsmaatregelen te treffen om het wissen definitief en onomkeerbaar te maken, of om back-ups te bewaren van aan Opdrachtgever geleverde Producten of Diensten.
6. In geval van ontbinding of opzegging verkrijgt Opdrachtgever nimmer toegang tot de server van Aslan Webtech waarop de bestanden staan. Opdrachtgever heeft, en verkrijgt, nimmer het recht om zelf iets op de servers van Aslan Webtech te plaatsen of af te halen. Aslan Webtech is in alle gevallen gerechtigd om Opdrachtgever toegang tot de servers van Aslan Webtech te (blijven) onthouden.
7. Wanneer Opdrachtgever het Abonnement opzegt verkrijgt deze nooit de bronbestanden van Aslan Webtech en/of door Aslan Webtech ingeschakelde derden. Voorts zal Opdrachtgever nimmer de bronbestanden van het CMS-systeem verkrijgen. Alle aangekochte licenties en plugins blijven eigendom van Aslan Webtech en worden bij opzegging nimmer overgedragen aan Opdrachtgever.
8. Indien de Overeenkomst eindigt vanwege opzegging of ontbinding kan Opdrachtgever op verzoek en tegen een op dat moment overeen te komen vergoeding de output (bijvoorbeeld tekst en foto’s) verkrijgen in een door Aslan Webtech te bepalen bestand (bijvoorbeeld een zip bestand). Echter, aan dit verzoek wordt enkel gehoor gegeven als Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen jegens Aslan Webtech heeft voldaan. Aslan Webtech verstrekt nooit een kopie van de volledige Website van Opdrachtgever.
9. Indien een periode van bepaalde tijd is overeengekomen en Opdrachtgever beëindigt tussentijds de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever te allen tijde het overeengekomen abonnementsgeld, (aangekochte) licenties en plugins, hosting en domeinregistratie tot aan het einde van de periode verschuldigd.  De resterende periode dient bij opzegging in één keer voldaan te worden.
10. De volledige vorderingen van Aslan Webtech op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
* indien na het sluiten van de overeenkomst aan Aslan Webtech ter kennis gekomen omstandigheden Aslan Webtech goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien Aslan Webtech Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
11. In de hierboven genoemde gevallen is Aslan Webtech bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van Aslan Webtech om schadevergoeding te vorderen. Het volledige offerte- of projectbedrag blijft direct opeisbaar.
12. Aslan Webtech is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
* Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
* Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
* Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
* Opdrachtgever een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
* Aslan Webtech redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
13. Aslan Webtech is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, dan wel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van Aslan Webtech, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel genoemde grondslagen.
14. In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel genoemde grondslagen heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 18. Gebreken & klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Aslan Webtech.
2. Indien een klacht gegrond is zal Aslan Webtech de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
3. Aslan Webtech garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
4. Klachten van Opdrachtgever schort verplichtingen waaronder de betaalverplichting van Opdrachtgever niet op.
5. Als Opdrachtgever in gebrek of verzuim is met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, inclusief rente over deze kosten.
6. Eventuele door Opdrachtgever geconstateerde fouten in de door Aslan Webtech geleverde Werken, dienen direct schriftelijk door Opdrachtgever gedetailleerd aan Aslan Webtech te worden gemeld. Na ontvangst van de melding zal Aslan Webtech zich overeenkomstig de gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen deze fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in de latere nieuwe versies van de Werken

Artikel 19. Geschillen
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Aslan Webtech is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 20. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
2. Geheimhouding is evenwel niet van toepassing indien de informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Aslan Webtech bekend gemaakt is.

Artikel 21. Privacy
1. Aslan Webtech verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Aslan Webtech als verwerker.
2. Aslan Webtech verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Het volledige en actuele privacy statement van Aslan Webtech is te raadplegen via de Privacy verklaring op de website.

Klik hier voor: Aanvullende Algemene Voorwaarden Aslan Webech omtrent Online Marketing diensten